Registratie

Welkom - Maak hier een account aan - Het is gratis !

* geeft een verplicht veld aanKies gebruikersnaam & wachtwoord
(6 tot 12 alphanumerieke karakters die geen spaties of speciale tekens bevatten)


Untitled Document

1. Reglementering advertenties en zoekertjes

Bosmarkt behoudt zich het recht voor om bepaalde zoekertjes te verwijderen indien ze niet passen binnen het concept van Bosmarkt en/of indien de zoekertjes geplaatst werden onder een verkeerde categorie. Om dezelfde redenen kan Bosmarkt registraties van personen, organisaties of bedrijven weigeren of verwijderen. Bosmarkt hoeft de adverteerder hiervan niet te verwittigen en moet hiervoor ook geen nadere reden opgeven. Zoekertjes die vervallen zijn kunnen niet meer worden teruggeplaatst. De klant is verantwoordelijk onze instructies hiervoor op te volgen uit onze e-mails.

1.1 Weigering en stopzetting

Bosmarkt mag zonder dat het dit moet motiveren, advertenties weigeren. Bosmarkt kan op elk ogenblik advertenties stopzetten die niet (langer) beantwoorden aan de rubrieksomschrijving of waartegen inhoudelijk of vormelijk bezwaar bestaat. Bosmarkt dient dergelijke weigering of stopzetting niet motiveren. Bosmarkt heeft bovendien het recht deze website op elk ogenblik stop te zetten, zonder aan wie ook een vergoeding verschuldigd te zijn.

2. Overeenkomst met de adverteerder

De adverteerder moet meerderjarig zijn. Hij verbindt zich ertoe enkel goederen of diensten aan te bieden die te koop aangeboden mogen worden. Wat hij aanbiedt moet zijn eigendom zijn. De omschrijving van het aanbod moet zo nauwkeurig en correct mogelijk zijn. De aanbieder mag enkel foto’s, tekeningen of beschrijvingen plaatsen in zoverre geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten. De gebruikte beelden moeten het aangeboden product correct afbeelden. De aanbieder verbindt zich ertoe in alle opzichten alle wettelijke en reglementaire bepalingen strikt te eerbiedigen. De aanbieder verbindt zich ertoe de bieders correct te behandelen.

3. Verbintenissen Bosmarkt

Bosmarkt streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving maar kan nooit de juistheid van de berichtgeving op de site garanderen. Bosmarkt tracht de website en de diensten van deze website zo goed mogelijk te laten functioneren onder voorbehoud van wat volgt.

4. Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheid voor de advertenties, artikels en de foto’s berust bij de adverteerder, auteur van het artikel of de maker van de foto. Voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de lezer, via hyperlinks wordt aangeboden kan Bosmarkt op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

4.1. Beschikbaarheid website

Bosmarkt stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kan Bosmarkt aansprakelijk worden gesteld voor storingen, onderbrekingen, of welk technisch falen ook, evenmin als voor virussen, spam of andere schadelijke elementen die door derden op de website werden geplaatst. Deze kunnen nooit leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen, tenzij in geval van opzettelijke fouten van Bosmarkt.

5. Tarieven advertenties en zoekertjes

De zoekertjes en advertenties worden aangerekend tegen het tarief dat van kracht is op het ogenblik van de plaatsing. Bosmarkt heeft het recht om op elk ogenblik het advertentietarief, de duur van de advertentie en/of het formaat te wijzigen.

6. Transacties tussen verkoper en koper

Bosmarkt is op geen enkele manier betrokken bij de transacties tussen aanbieder en bieder. Bosmarkt kan noch de betrouwbaarheid noch de identiteitsgegevens noch de leeftijd van aanbieder of de bieder, noch de ernst of de juistheid van zijn aanbieding of bod controleren, noch nagaan of een transactie correct wordt uitgevoerd. Elke gebruiker van deze site moet de nodige voorzichtigheid in acht nemen: hij kan te maken hebben met een bieder die hij mogelijk niet kent.

7. Auteursrechten

Geen enkele tekst, afbeelding, tekeningen, of welk ander onderdeel ook uit Bosmarkt mag worden verspreid of op welke manier ook overgenomen, tenzij Bosmarkt hiervoor toestemming heeft verleend.

8. Persoonsgegevens

Registratie van persoonsgegevens: Bezoekers van Bosmarkt kunnen zich via de site registreren. De persoonsgegevens die de bezoekers bij de registratie ingeven, worden door Bosmarkt opgenomen in haar klantenbestand.

8.1. Gebruik van Cookies
Bij elk internetbezoek plaatst Bosmarkt mogelijk een cookie op de computer van de gebruiker; cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens als u naar de site van Bosmarkt surft. Eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bij voorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen; de goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd. Cookies en log-files laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt; bedoeling is dan, statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren en adverteerders te informeren.

9. Opmerkingen
Gezien de privacywetgeving aan evolutie onderhevig is, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.

10. Klachtenmelding

Bosmarkt komt in principe niet tussen in geschillen tussen aanbieder en bieder. Indien u een aanbieding op Bosmarkt ongepast vindt kan u dit doorgeven aan de beheerders van Bosmarkt via de knop “klacht doorgeven”. Bosmarkt behoudt zich het recht voor aan een klacht gevolg te geven of dat niet te doen.

11. Betalingsvoorwaarden

Advertenties zijn online en/of per bank betaalbaar. U kunt enkel een overschrijving aanvragen als het totaal bedrag hoger is dan of gelijk aan € 15 (Inclusief BTW). Bij niet-betaling op de vervaldag heeft Bosmarkt het recht de nog lopende advertenties op te schorten, zonder opzegging of vergoeding, en met het behoud van al haar rechten. In geval van betalingsachterstand is verschuldigd, van rechtswege en zonder dat voorafgaande ingebrekestelling vereist is, de intrest aan de wettelijke rente verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het totale factuurbedrag.

12. Geschillen

Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel. Het Belgisch recht is van toepassing.
cancel registration